Skolbiblioteket

Inledning

Västbergaskolans skolbibliotek är en viktig del av skolan och ska vara attraktiv för elever, föräldrar och medarbetare. ​F​orskning visar att välfungerande skolbibliotek med kvalificerad fackutbildad och motiverad personal kan skapa kapabla och entusiastiska läsare och informationskompetenta elever och det är en avgörande faktor för ​att skolbiblioteket ska kunna uppfylla sitt uppdrag. ​ ​Västbergaskolans skolbibliotek bemannas av en utbildad skolbibliotekarie.

I Västbergaskolans verksamhetsplan står att eleverna ska känna sig sedda och erbjudas en god undervisning av hög kvalitet som motsvarar kunskapsmålen och skolbiblioteket bidrar till att förverkliga detta. ​I skolor med utbildade bibliotekarier läser eleverna mer inte endast i samband med skolarbete utan också på fritiden.​ ​Dessutom kan man se att skolbiblioteken är särskilt effektiva i att höja lågpresterande elevers resultat. ​Av verksamhetsidén framgår att alla lärare på skolan ska har ett inkluderande arbetssätt, att lärarna ska arbeta med extra anpassningar och använda språkutvecklande metoder i klassrummet. Skolbibliotekarierna fungerar som en form av lärverktyg och resurs i skolans och lärarnas arbete dels genom samarbete med lärare och i dels genom den egna skolbiblioteksverksamheten.

Ett välutvecklat samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier har god effekt på elevernas lärande vilket har konstateras i internationell forskning. Detta är ett led i att öka likvärdigheten och stärka kvaliteten i elevernas utbildning.

Västbergaskolans skolbiblioteksplan ska beskriva samverkan mellan skola och skolbibliotek. Syftet med handlingsplanen är att tydliggöra skolbibliotekets uppdrag utifrån skollagen och andra styrdokument​. Uppföljningen av skolbiblioteksplanen sker i det ordinarie planerings- och uppföljningsarbetet.

Kontaktinformation

Heléne Peiper

Bibliotekarie
helene.peiper@vastbergaskolan.se