Vårt arbetssätt mot mobbning

Alla vuxna på Västbergaskolan skall ta ansvar och agera mot trakasserier och kränkande behandling. Det är alla vuxnas ansvar att arbeta främjande och förebyggande. Information om likabehandlingsarbetet vad gäller uppföljning och lagändring med mera ska rektor och trygghetsgruppen arbeta med.

Vad är mobbning?
Mobbning är när någon eller några vid upprepade tillfällen utsätter en eller flera personer för kränkande behandling och/eller trakasserier. Mobbning är inte engångsföreteelser eller konflikter utan en systematisk kränkning.

Trygghetsgruppen på skolan har regelbundna möten och arbetar med att:
• Befrämja en trygg, positiv arbetsmiljö för alla i skolan och på fritids
• Samverka med övrig personal kring arbetet mot mobbning
• Årligen kartlägga riskfaktorer för miljöer och områden där kränkning kan uppstå samt sammanställa elevenkäter kring elevers fysiska och psykosociala studiemiljö
• Utreda eventuella anmälningar om mobbning, trakasserier eller kränkning

Vad gör man om man upptäcker mobbning?
Om du blir utsatt för mobbning eller om du vet att någon annan är utsatt för mobbning, ska du kontakta någon i personalen. För denne berättar du vad som hänt eller vad du har hört. Informationen lämnas sedan vidare till berörd personal närmast de aktuella eleverna och trygghetsgruppen och dessa arbetar tillsammans vidare med ärendet.

Fältassistenter
I Hägersten-Liljeholmen arbetar fältassistenterna uppsökande, förebyggande och med tidiga insatser.

Trygghetsgruppen består av:

Anna Karin Hellsten

Bitr. rektor F-3
0733-41 42 66
anna-karin.hellsten@vastbergaskolan.se

Anna Sigal

Klasslärare 2A
anna.sigal@vastbergaskolan.se

Daniel Rehnberg

Elevstödjare
daniel.rehnberg@vastbergaskolan.se

Emma Kindblom

Mikrofonen, fritids/samverkan
emma.kindblom@vastbergaskolan.se

Emma Sik Perneby

Klasslärare 2B
emma.sik-perneby@vastbergaskolan.se

Erika Bolander

Mentor 9C, svenska, engelska
erika.bolander@vastbergaskolan.se

Kristina Zengin

Kurator
08-563 161 07
kristina.zengin@vastbergaskolan.se

Linda Nimstål

Klubben, resurs årskurs 5
linda.nimstal@vastbergaskolan.se

Martin Wermeling

Klasslärare 5B
martin.wermeling@vastbergaskolan.se

Sahra Otto Cronhamn

Specialpedagog årskurs F-3
sahra.otto-cronhamn@vastbergaskolan.se

Fältassistenter:

Alvaro Torres

Fältassistent (Hägersten-Liljeholmen)
0761-22 33 71

Tommy Hedström

Fältassistent (Hägersten-Liljeholmen)
0761-22 33 70