Sjukanmälan

Sjukt barn anmäls av vårdnadshavare via SchoolSoft eller skolans telefonsvarare före klockan 8.00. För elever i årskurs F-3 sker sjukanmälan direkt till respektive avdelning om inget annat är bestämt. Om möjligt anges hur länge eleven kommer att vara frånvarande. Annars måste eleven sjukanmälas på nytt nästföljande dag.

Frånvaro som ej anmälts av vårdnadshavare räknas som ogiltig frånvaro.

Elev som insjuknar under skoldagen skall kontakta klasslärare/mentor eller annan lärare innan eleven lämnar skolan.

Ledighetsansökan lämnas till klassläraren/mentorn som kan bevilja ledighet för fem dagar inom ett läsår. Längre ledighet beviljas av rektor. Ledighetsansökan hittar du under fliken blanketter.

Telefonsvarare 08-563 161 00

Mikrofonen 08-563 161 14

Kobran 08-563 161 15

Luren 08-563 161 13

Jacket 08-563 161 12

Så här gör du en frånvaroanmälan i SchoolSoft: